Privacystatement

Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met Dennis Ridder. Wij zorgen er graag voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Dennis Ridder met persoonsgegevens omgaat.

Verzamelde persoonsgegevens

Wij doen ons uiterste best om jouw gegevens te beschermen. Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening richting jou te waarborgen. Dennis Ridder verwerkt deze persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Dennis Ridder verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:

Het verlenen en factureren van onze diensten;
Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen.
Aanlevering persoonsgegevens en privacygevoelige informatie

Gegevens over gebruik en cookies van de website

Op de site worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van je computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics, Google search console en Yoast SEO. Meer informatie over de privacygevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google, Facebook, LinkedIn voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt Dennis Ridder geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan.

Gegevens bewaartermijn en inzage

Wanneer iemand zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, bewaart Dennis Ridder de persoonsgegevens gedurende de termijn waarin diegene zich niet heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Daarnaast zal Dennis Ridder de persoonsgegevens bewaren voor de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij Dennis Ridder op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Iedereen heeft het recht om inzage van de gegevens die Dennis Ridder van u heeft nadat u dienstverlening bij ons hebt beëindigd. Je kunt hiervoor schriftelijke een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen.

Beveiliging

Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren. Alle door ons aangeboden betalingswijzen zijn door de bovengenoemde standaard uitgebreid beveiligd. Dat jouw gegevens versleuteld verzonden worden zie je aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van jouw browser.

Verstrekking informatie of gegevens aan derden

Dennis Ridder verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan op grond van de wet, op jouw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van Dennis Ridder bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals e-mail, (web)hosting en IT-beheer). Overdracht van persoonsgegevens geschiedt enkel in strikte opdracht en goedkeuring.

Akkoordverklaring van gebruik gegevens

Dennis Ridder gaat ervan uit dat je akkoord gaat met de verwerking van de door jouw verstrekte gegevens voor de reden waarvoor ze verkregen / aangeleverd zijn. Met de akkoordverklaring zal Dennis Ridder geen andere handelingen inzetten dan expliciet zijn overeengekomen bij de opdracht.

Inzage, informatieverzoeken, correctie en recht van verzet

Iedere bezoeker kan ons schriftelijk, per email op de hoogte stellen, als men niet benaderd wil worden met informatie over onze producten en diensten door dit schriftelijk te melden. Tevens heeft iedere bezoeker het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van de gegevens. Als je meer informatie wilt over Dennis Ridder, ons privacybeleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, neem dan contact met ons op. Hier kun je ook terecht als je een klacht wilt indienen. Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de nationale privacy toezichthouder.

Deelmogelijkheid sociale netwerken

Op onze website zijn knoppen opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn. Deze knoppen werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter, Google en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons) gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Dennis Ridder adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.